"ŁYŻWIARSKIE ABC"

W okresie od 15 stycznia 2018 r. do 9 marca 2018 r. Gmina Miejska Bolesławiec w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działanie „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” Ministerstwa Sportu i Turystyki realizuje program „Łyżwiarskie ABC - zajęcia sportowo – rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach programu upowszechniania sportów zimowych”. Na  zajęcia sportowe ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych Miasto Bolesławiec otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu  Zajęć Sportowych dla Uczniów MSiT w wysokości 15.000 zł. Łączna wartość projektu to 30.000 zł.
Adresatami programu są uczniowie bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych, dzieci  i młodzież z grup defaworyzowanych, ze środowisk niezamożnych, uczęszczająca do bolesławieckich świetlic środowiskowych oraz wychowankowie bolesławieckiego domu dziecka.
Celem programu jest organizacja i prowadzenie powszechnej nauki jazdy na łyżwach oraz  doskonalenia technik łyżwiarskich umożliwiające systematyczny i powszechny udział dzieci i młodzieży w zajęciach ukierunkowanych na zdobycie nowych umiejętności i  doskonalenie już posiadanych. Dla uatrakcyjnienia zajęć, a także urozmaicenia ich formy oraz umożliwienia ich uczestnikom sprawdzenia nabytych umiejętności organizowane będą różnorodne formy współzawodnictwa w formie zawodów sportowo-rekreacyjnych i konkursów na lodzie. Zajęcia wzbogacone są o różnorodne formy gier i zabaw na lodzie, a także elementy hokeja oraz jazdy figurowej (podskoki i skoki). 
W ramach programu zorganizowane zostanie łącznie ponad 120 godzinnych zajęć na lodowisku.